PHÍ TĂNG BO GIAO NHẬN TẬN NƠI

BẢNG PHÍ TĂNG BO GIAO NHẬN HÀNG TẬN NƠI

KHU VỰC MIỀN NAM

KHU VỰC MIỀN BẮC

KHU VỰC MIỀN TRUNG

KHU VỰC TÂY NGUYÊN